Kungshögarna

IMG_9305y.jpg

Kungshögarna i Gamla Uppsala, i bakgrunden syns taket av Gamla Uppsala kyrka.